Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139282

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych
 • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach wydziału w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną; ustalaniu i likwidowaniu stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów, a także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w w/w zakresie
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną oraz postępowań w zakresie uzgadniania usuwania drzew rosnących w pasach dróg publicznych
 • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk oraz zwalczania gatunków inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału
 • Bierze udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne
 • Prowadzi postępowania dotyczące łamania zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów
 • Uczestniczy w szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną, a także w czynnościach mających na celu zapobieganiu powstawaniu szkód
 • Prowadzi postępowania dotyczące ustanowienia lub zniesienia ochrony przyrody w formie pomnika przyrody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie , w dziedzinie nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych (leśnych)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie w pracy terenowej lub w administracji