Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138594

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa. Budynek 2 piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacji o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o EOG, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków rodzin ww. państw – w zakresie ewentualnego zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacji do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach rozpatrywanych wniosków cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w zakresie określonym art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3 wymienionej ustawy, oraz gromadzenie w niezbędnym zakresie materiałów dotyczących tej kategorii cudzoziemców.
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje komputerowe zbiory danych o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.
 • Opracowuje dla dyrektorów urzędów morskich informacji w sprawach o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. poz. 810) w przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.
 • Prowadzi bieżącą analizę dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
 • Opracowuje dla wojewodów informacji czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Realizuje inne zadania wynikające z wewnętrznego podziału zadań Wydziału ds. Cudzoziemców i wykonuje polecenia przełożonych zgodnie z zaistniałymi potrzebami służbowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • - posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”,
 • - złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe