Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137485

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu w systemie jednozmianowym.Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację wynikającą z obowiązujących w Straży Granicznej polityk ochrony danych osobowych i procedur nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotwuje w zakresie Wydziału Ochrony Informacji MOSG, dokumentację niezbędną do nadania, cofnięcia i odwołania upoważnień oraz uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzi ustalone rodzaje ewidencji, sprawozdawczości, analiz, opracowywanie informacji i innych dokumentów.
 • Prowadzi ewidencję szkoleń i wydanych zaświadczeń funkcjonariuszy MOSG w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Krajowego Systemu Informacji (KSI).
 • Bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu, monitorowanie wdrażania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w MOSG.
 • Bierze udział w szacowaniu ryzyka w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w MOSG

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • sumienność i dokładność,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ściśłe tajne”
 • złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość pakietu Open Office
 • szkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”