Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136698

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
 • pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • przyjmuje i rozdziela korespondencję przychodzącą w prowadzonych postępowaniach o zalegalizowanie pobytu oraz pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • obsługuje „System Pobyt”, wewnętrzny system „Cudzoziemcy” oraz EZD w zakresie wprowadzania danych z wniosków, rejestracji rozstrzygnięć i innych czynności związanych z wydawaniem dokumentów potwierdzających uzyskanie określonego typu zezwolenia na pobyt
 • zakłada akta spraw, nadaje sygnatury dotyczące prowadzonych postępowań o zalegalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przygotowuje zaświadczenia, odpowiedzi na pisma oraz realizuje prośby o wydanie duplikatu dokumentów
 • personalizuje dokumenty dotyczące wydawanych decyzji orzekających o legalizacji pobytu cudzoziemców
 • dokonuje sprawdzeń w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany oraz w Systemie Wizowym Schengen do celów odmowy wjazdu
 • obsługuje klientów w zakresie spraw o zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje wnioski w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, wnioski w sprawach obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin
 • analizuje wpływające wnioski pod kątem spełnienia wymogów formalnych, przesłanek do odmowy wszczęcia postępowania o zalegalizowanie pobytu, właściwości organu do rozpatrzenia wniosku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorim Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka europejskiego na poziomie B2 (wg ESOKJ)
APLIKUJ TERAZ