Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135773

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na 2 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • sprawdza czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń oraz ustala pierwszeństwo kraju do wypłacenia świadczeń
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
 • wymienia informacje, dane oraz dokumentacje z ZUS oraz instytucjami prowadzącymi rejestry publiczne
 • przygotowuje korespondencję do interesantów, instytucji, urzędów dot. prowadzonych spraw
 • przygotowuje dane i informacje dla potrzeb statystycznych i analitycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia (WE) nr 83/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tytuł I art. 1-10; tytuł II art. 11 - 16; tytuł III rozdział 8 art. 68-69)
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (tytuł III rozdział VI art. 58-61)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka obowiązującego w Unii Europejskiej na poziomie B1 (wg ESOKJ)
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
APLIKUJ TERAZ