Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135282

Warunki pracy


 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Praca w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres zadań

 • prowadzi składnicę akt KMP w Gdańsku oraz koordynuje funkcjonowanie magazynów składnicy akt zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku
 • prowadzi ewidencje spisów akt sporządzanych spisów przez jednostki organizacyjne KMP w Gdańsku
 • przyjmuje do Składnicy Akt teczki spraw ostatecznie załatwionych na podstawie spisów akt
 • prowadzi ewidencje protokołów brakowania kategorii BC, sporządzanych przez jednostki organizacyjne KMP w Gdańsku
 • wydziela dokumentację niearchiwalną do zniszczenia po upływie jej przechowywania
 • udostępnia akta osobom i podmiotom upoważnionym, komórkom organizacyjnym oraz jednostkom podległym KMP w Gdańsku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w administracji lub powyżej 2 lat pracy w archiwum
 • Praktyczna znajomość przepisów wydanych na podstawie: Ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z 14 lipca o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ