Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129565

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • realizacja zadań polegająca na koordynowaniu działań w oparciu o prowadzone systematycznie rozpoznanie rynku w celu sporządzenia specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości, sporządzenie dokumentacji umożliwiającej wdrożenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, udział w pracach komisji przetargowych,
 • prowadzenie ewidencji głównej przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wchodzących na stan wyposażenia zbiorowego komórek i jednostek Policji woj. pomorskiego oraz komórek zamiejscowych Komendy Głównej Policji,
 • sporządzanie projektu rocznego planu rzeczowo - finansowego celem zabezpieczenia potrzeb w zakresie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, odzieży ochronnej i roboczej, środków higieny osobistej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na rzecz KWP oraz jednostek podległych,
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług prania i dezynfekcji pościeli, poduszek, koców, materacy, odzieży itp.,
 • sporządzanie zapotrzebowania na przedmioty zaopatrzenia mundurowego oraz dokumentacji przychodowej wraz z wyceną,
 • wdrażanie stosownej procedury oraz przygotowywanie umów i prowadzenie dokumentacji celem nieodpłatnego przekazania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innym jednostkom Policji,
 • wdrażanie stosownej procedury oraz nadzór w zakresie pozbycia się zbędnego i zużytego majątku ruchomego znajdującego się w magazynie mundurowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 6 miesięcy w obszarze zaopatrzenia
 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publiczych,
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność,
 • komunikatywność, umiejęność negocjacji, asertywność,
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność określania priorytetów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość materiałoznawstwa w zakresie tkanin, kroju, szycia, obuwnictwa, środków ochrony indywidualnej, przepisów BHP i ich stosowania, znajomość polskich i europejskich norm w tym zakresie,
 • znajomość zagadnień związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych i ich zastosowaniem w produktach,
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości,
 • ogólna wiedza z zakresu zawierania i realizowania umów cywilno - prawnych
APLIKUJ TERAZ