Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87543

Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, 

 • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analiz stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, sprawdza zgodność prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu
 • analizuje, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, plany ruchu oraz dodatki do planów ruchu w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • uczestniczy, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego oraz dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych zakładu górniczego, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych w powyższym zakresie
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencje
 • inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej lub jako osoba dozorująca eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej lub stwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie urządzeń elektroenergetycznych (SEP)
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Komunikatywność, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej
APLIKUJ TERAZ