Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 86636

Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, 

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc (pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą), które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją złóż surowców mineralnych w polskich obszarach morskich, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu,
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej,
 • współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie,
 • inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, w tym zagrażających środowisku oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, geologia morza, eksploracja zasobów mórz i oceanów, biologia, chemia, oceanografia lub przyrodnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku pracy) w urzędach organów administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska lub w instytucjach ochrony środowiska.
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Prawa ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, górnictwa morskiego w zakresie zadań realizowanych przez Urząd,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ