Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83712

Warunki pracy


 • praca w terenie

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność)

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą

 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach

 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

 • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • dokonuje analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności mierniczej lub geodezyjnej lub w podmiocie wykonującym pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • stwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub 2 lata pracy w organach administracji publicznej w specjalności mierniczej lub geodezyjnej lub 2 lata pracy w podmiocie wykonującym pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy - Prawo o miarach
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej
APLIKUJ TERAZ