Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 88669

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • pokój biurowy mieści się na 2 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, weryfikuje i analizuje sprawozdania: MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach, MZ-11 o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, MZ-13 o leczonych w poradniach gruźlicy i chorób płuc, MZ-14 o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, MZ-24 o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
 • Przyjmuje, weryfikuje sprawozdania jednostkowe MZ-30 dotyczące zakładów psychiatrycznej opieki stacjonarnej województwa pomorskiego;
 • Sporządza informacje o charakterze tematycznym, analitycznym i przekrojowym zgodnie z prowadzonymi rodzajami sprawozdań;
 • Weryfikuje dane klienta zewnętrznego i ustala uprawnienia użytkownika systemu statystyki w ochronie zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o zdrowiu publicznym, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o badaniach statystycznych statystyki publicznej, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ