Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84223

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • pernamenta obsługa klientów zewnętrznych,

 • przeprowadzanie kontroli.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w postaci szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, kursy doskonalące pracowników i dyspozytorów medycznych;
 • analizuje i realizuje bieżące zagadnienia w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PRM w tym rozpatruje skargi w celu ich wyjaśnienia i zapewnienia właściwego działania systemu oraz wykorzystywania ZRM;
 • opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zbiera dane od dysponentów i innych podmiotów;
 • organizuje i koordynuje system PRM poprzez: wydawanie zaleceń dysponentom jednostek systemu, działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM, ustalanie liczby i rozmieszczenia na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego, określanie liczby i rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie;
 • analizuje dane dot. wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego znajdujących się w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • nadzoruje działanie aplikacji InfoMed służącej do wymiany informacji pomiędzy wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi oraz szpitalami w województwie;
 • współpracuje z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NZF w zakresie rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Zawód medyczny (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny)
 • Znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
APLIKUJ TERAZ