Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78210

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca w terenie,

 • permanentna obsługa klienta zewnętrznego,

 • przeprowadzanie kontroli,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze budynku wyposażonego w windę,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych;
 • prowadzi postępowania administracyjne dot. realizacji inwestycji ujętych w specustawach;
 • prowadzi postępowania administracyjne dot. odstępstw od warunków techniczno-budowlanych;
 • prowadzi kontrole rozbiórek obiektów tymczasowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej, Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane.
APLIKUJ TERAZ