Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 75535

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • obsługuje pracowników urzędu w zakresie nawiązywania, trwania i ustania stosunku pracy,
 • ustala, ewidencjonuje i rozlicza czas pracy pracowników (urlopy, godziny nadliczbowe oraz inne nieobecności),
 • zbiera i przetwarza dane z zakresu zatrudnienia i zwalniania pracowników oraz czasu pracy,
 • zgłasza i wyrejestrowuje pracowników do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • prowadzi sprawy związane z powoływaniem, odwoływaniem oraz ustalaniem wysokości należnego wynagrodzenia dla kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie oraz dla osób sprawujących funkcje kierowników w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie,
 • sporządza świadectwa pracy i zaświadczenia byłym pracownikom urzędu oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych, które uległy likwidacji,
 • obsługuje komisję dyscyplinarną i rzecznika dyscyplinarnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej (oraz aktów wykonawczych), o pracownikach urzędów państwowych (oraz aktów wykonawczych) a także kodeks pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: studia podyplomowe, kursy w zakresie prawa pracy, kadr i płac.
APLIKUJ TERAZ