Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139831

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Reaguje na zgłoszone nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PRM, w tym rozpatruje skargi wymagające analizy dokumentacji medycznej
 • Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zbiera dane od dysponentów i innych podmiotów
 • Realizuje zadania związane z wydawaniem zaleceń dysponentom jednostek systemu, działaniami organizacyjnymi zmierzającymi do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM, ustalaniem liczby i rozmieszczenia na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego, określaniem liczby i rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie
 • Analizuje dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, realizuje działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM oraz usprawnienia funkcjonowania ZRM.
 • Nadzoruje działanie aplikacji InfoMed służącej do wymiany informacji pomiędzy wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi oraz szpitalami w województwie
 • Realizuje zadania w zakresie określenia liczby i rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie
 • Prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję: szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Szczególne uprawnienia: zawód medyczny
 • Znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym,o działalności leczniczej, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe