Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138427

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów normatywnych oraz umowy i porozumienia dotyczące organizacji, przeprowadzenia oraz finansowania rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
 • Prowadzi szkolenia dla osób przygotowujących prowadzenie kwalifikacji wojskowej, nadzoruje organizację kwalifikacji przez starostwa powiatowe, a także opracowuje i uzgadnia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej;
 • Kontroluje proces przeprowadzania kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego oraz sprawdza merytoryczną poprawność wydatków dokonanych w ramach dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące reklamowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku od obowiązku czynnej służby wojskowej;
 • Prowadzi zestawienia świadczeń wykonywanych na rzecz obrony na terenie województwa oraz przeprowadza postępowania administracyjne organu II instancji w sprawach tych świadczeń;
 • Planuje i organizuje przygotowanie akcji kurierskiej administracji publicznej;
 • Prowadzi kontrolę realizacji zadań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej prowadzenia akcji kurierskich oraz postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o obronie Ojczyzny, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”