Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138223

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
 • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • Dekretuje i ewidencjonuje analitycznie wyciągi bankowe w zakresie wydatków budżetowych;
 • Sporządza przelewy bankowe w systemie Bankowości elektronicznej NBP;
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania kwartalne Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
 • Przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym i rachunkowym okresowe informacje o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach na zadania własne, przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego;
 • Sporządza projekt kwartalnego sprawozdania zbiorczego jednostkowego Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
 • Weryfikuje zapisy księgowe, uzgadnia salda kont księgowych oraz dokonuje niezbędnych księgowań w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej;
 • Weryfikuje i uzgadnia rozliczenia otrzymane od merytorycznych komórek organizacyjnych urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie pomorskiemu
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe