Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138154

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące decyzji lokalizacyjnych na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym i specustaw,
 • Podejmuje działania dotyczące sporządzania przez wojewodę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin albo ich zmiany, w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
 • Bada projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projekty rewitalizacji, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowanych w ramach zadań oddziału.
 • Obsługuje projekt Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub wyższe o innym profilu pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki bądź gospodarki przestrzennej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, o rewitalizacji, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 • Przynależność do izby samorządu zawodowego architektów.