Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138140

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
 • pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania odszkodowawcze i wydaje decyzje (postanowienia) ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji celu publicznego lub na których został ustanowiony ograniczony sposób korzystania.
 • Prowadzi postępowania w sprawach potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, przeznaczonych na pasy drogowe dróg krajowych, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej.
 • Prowadzi postępowania i wydaje decyzje oraz postanowienia w trybach nadzwyczajnych (uchylenia, zmiany, wygaśnięcia decyzji i wznowienia postępowania), w szczególności w sprawach z zakresu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji celu publicznego.
 • Wyszukuje i analizuje dokumenty archiwalne z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości.
 • Rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje odpowiedzi na interwencje i zapytania parlamentarzystów.
 • Obsługuje projekt w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe