Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138153

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu
 • pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące realizacji inwestycji ujętych w specustawach.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące odstępstw od warunków techniczno-budowlanych.
 • Prowadzi kontrole rozbiórek obiektów tymczasowych.
 • Prowadzi sprawy dotyczące obiegu dokumentów niejawnych w Wydziale Infrastruktury, oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, „Poufne” lub „Tajne”, przechowywanych w „Tajnej Kancelarii” Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • Obsługuje projekt Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane.