Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136662

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
 • pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Opiniuje merytorycznie pod względem zgodności z prawem uchwały rad gmin w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uchwały sejmiku województwa w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uchwały rad gmin w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie architektury lub urbanistyki, lub gospodarki przestrzennej, lub wyższe o innym profilu pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane projektowe architektoniczne lub uprawnienia urbanistyczne.
 • Przynależność do izby samorządowej architektów lub urbanistów.
APLIKUJ TERAZ