Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129858

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
 • pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, weryfikuje i analizuje sprawozdania o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (MZ-11) oraz o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (MZ – 24)
 • Gromadzi i weryfikuje dane nt. sytuacji finansowej podmiotów udzielających świadczeń medycznych na podstawie sprawozdania MZ-BFA (roczne i kwartalne)
 • Sporządza i przekazuje zbiorcze zestawienia o akcjonariacie, strukturze udziałów i majątku spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą
 • Analizuje działalności oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych na podstawie miesięcznych sprawozdań jednostkowych
 • Bierze udział w przygotowaniu materiałów analitycznych i danych do map potrzeb zdrowotnych
 • Weryfikuje dane klienta zewnętrznego i ustala uprawnienia użytkownika systemu statystyki w ochronie zdrowia
 • Sporządza informacje o charakterze tematycznym, analitycznym i przekrojowym zgodnie z prowadzonymi rodzajami sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o zdrowiu publicznym, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o statystyce publicznej, o samorządzie województwa, o samorządzie gminnym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ