Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki do spraw planowania i organizacji ratownictwa medycznego w oddziale ratownictwa medycznego, wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Gdański Urząd Pracy
Inspektor wojewódzki do spraw planowania i organizacji ratownictwa medycznego w oddziale ratownictwa medycznego, wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/6584
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:przeprowadza kontrole dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w postaci szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalikowanej pierwszej pomocy, kursy doskonalące pracowników i dyspozytorów medycznych;analizuje i realizuje bieżące zagadnienia w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PRM w tym rozpatruje skargi w celu ich wyjaśnienia i zapewnienia właściwego działania systemu oraz wykorzystywania ZRM;opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zbiera dane od dysponentów i innych podmiotów;organizuje i koordynuje system PRM poprzez: wydawanie zaleceń dysponentom jednostek systemu, działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla ZRM, ustalanie liczby i rozmieszczenia na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego, określanie liczby i rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie;analizuje dane dot. wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego znajdujących się w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;nadzoruje działanie aplikacji InfoMed służącej do wymiany informacji pomiędzy wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi oraz szpitalami w województwie;współpracuje z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NZF w zakresie rozmieszczenia SOR funkcjonujących w województwie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe, zawód medyczny (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny). Znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenie z obszaru ratownictwa medycznego. Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 650 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy