Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84916

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner


• pokój biurowy mieści się na IV piętrze w budynku 5 kondygnacyjnym, winda dojeżdża do IV piętra • brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zadanie 1: prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzi niezbędne dokumenty w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami nieruchomymi;
 • Zadanie 2: prowadzi postępowania administracyjne dotyczące uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego poprzez szczegółową analizę spraw;
 • Zadanie 3: przygotowuje projekty opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej w celu spełnienia wymagań ustawowych;
 • adanie 4: prowadzi kontrole i oględziny terenowe obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów i obszarów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony prawa miejscowego pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń, dokonuje oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji związanych z realizacją zaleceń;
 • Zadanie 5: dokonuje oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów w celu zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi;
 • Zadanie 6: opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz opracowuje projekty pism w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancji;
 • Zadanie 7: współdziała w opiniowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami pod kątem spełniania wymogów ochrony konserwatorskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, konserwatorskie, historia sztuki,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane;
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • Znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • Asertywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych;
APLIKUJ TERAZ