Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78094

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner
•   pokój biurowy mieści się na IV piętrze w budynku 5 kondygnacyjnym, winda dojeżdża do IV piętra
•   brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zadanie 1: przygotowuje postępowania administracyjne oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień, w tym wydaje pozwolenia na poszukiwanie zabytków lub na prowadzenie badań archeologicznych
 • Zadanie 2: dokonuje odbiorów badań archeologicznych, na które zostały wydane pozwolenia oraz przyjmuje dokumentację z tych badań
 • Zadanie 3: wydaje opinie dotyczące formy i sposobu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
 • Zadanie 4: prowadzi sprawy w zakresie zagospodarowania przestrzennego: opracowuje wytyczne i opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowuje projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych w zakresie spraw archeologicznych
 • Zadanie 5: opracowuje plany kontroli oraz sprawozdania z realizacji zadań merytorycznych
 • Zadanie 6: prowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi, formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji związane z realizacją tych zaleceń
 • Zadanie 7: prowadzi rejestr i ewidencję zabytków archeologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejetność obsługi komputera
 • umiejetność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej
 • 1 rok doświadczenia w zawodzie
APLIKUJ TERAZ