Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 75724

Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
•   pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.
•   brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zadanie 1: prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji, postanowień i opinii dotyczących wpisu lub odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów historycznych, architektonicznych i konserwatorskich w celu realizacji zadań nałożonych przez WKZ jako organ I instancji oraz rzetelnego prowadzenia rejestru zabytków oraz prowadzi inspekcje konserwatorskie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej, sporządza protokoły pokontrolne w celu aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych i sporządza dokumentację fotograficzną w celu aktualizacji WEZ,
 • Zadanie 2: prowadzi i na bieżąco aktualizacje wojewódzką ewidencję zabytków poprzez weryfikację danych dotyczących obiektów wpisanych, danych adresowych obiektów przewidzianych do umieszczenia w WEZ w celu dostarczania aktualnych informacji oraz monitorowania stanu obiektów nieruchomych,
 • Zadanie 3: udziela informacji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i wydaje zaświadczenia dotyczące statusu prawnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków i WEZ, weryfikuje zapisy w księgach wieczystych pod kątem obciążeń z tytułu wpisu zabytku do rejestru zabytków,
 • Zadanie 4: prowadzi zasób kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, znajdujących się w zasobach WUOZ, aktualizuje dane w oparciu o pozyskany materiał fotograficzny, kartograficzny i ikonograficzny, przygotowuje wykaz brakujących kart ewidencyjnych oraz kart niezbędnych do wykonania, opracowuje plany rzeczowo-finansowe Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków nieruchomych w celu zapewnienia aktualnej informacji na temat zabytków,
 • Zadanie 5: prowadzi zbiór decyzji w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego praz prowadzi księgi rejestru zabytków nieruchomych w formie nadanej rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w wersji elektronicznej
 • Zadanie 6: prowadzi bazy danych dot. obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, na bieżąco je aktualizuje i uzupełnia dane dot. właścicieli i użytkowników obiektów w celu zapewnienia aktualnych danych,
 • Zadanie 7: opiniuje wykazy Gminnych Ewidencji Zabytków oraz programy opieki nad zabytkami poprzez ich weryfikację w oparciu o przeprowadzone lustracje terenowe oraz ocenę merytoryczną,
 • Zadanie 8: opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań dotyczących wpisów do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielania odpowiedzi do organu wyższej instancji,
 • Zadanie 9: prowadzi pod względem formalnym skreślenia z rejestru zabytków poprzez zebranie kompletu dokumentów w celu przekazania do organu wyższej instancji,
 • Zadanie 10: przygotowuje do publikacji decyzje o wpisie do rejestru zabytków w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w celu realizacji obowiązku ustawowego,
 • Zadanie 11: przygotowuje wnioski w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków,
 • Zadanie 12: przygotowuje wnioski o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu historii, konserwatorstwa, historii sztuki i architektury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok pracy w zawodzie
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o płacie skarbowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ