Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74204

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, skaner • pokój biurowy mieści się na IV piętrze w budynku 5 kondygnacyjnym, winda dojeżdża do IV piętra • brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zadanie 1: prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzi niezbędne dokumenty
 • Zadanie 2: prowadzi postępowania administracyjne dotyczące uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego poprzez szczegółową analizę spraw
 • Zadanie 3: przygotowuje projekty opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej
 • Zadanie 4: prowadzi kontrole i oględziny terenowe obiektów i obszarów wpisanych dorejestru zabytków, obiektów i obszarów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony prawa miejscowego pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń, dokonuje oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji związanych z realizacją zaleceń
 • Zadanie 5: dokonuje oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów
 • Zadanie 6: opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz opracowuje projekty pism
 • Zadanie 7: współdziała w opiniowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami pod kątem spełniania wymogów ochrony konserwatorskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, konserwatorskie, historia sztuki, archeologiczne, administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej
 • 1 rok doświadczenia w zawodzie
APLIKUJ TERAZ