Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129882

Warunki pracy

praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
· na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
· praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
· większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
· podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
· pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku,
· brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami archeologicznymi
 • wydaje pozwolenia na poszukiwania zabytków lub na prowadzenie badań archeologicznych dokonuje odbiorów badań archeologicznych pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz przyjmuje dokumentację z tych badań
 • prowadzi kontrole i oględziny terenowe zabytków archeologicznych pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń oraz formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji związanych z realizacją zaleceń celem zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów. dot. ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi
 • wydaje opinie dotyczące formy i sposobu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
 • opracowuje wytyczne i opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabuowy i lokalizacji inwestycji publicznych w zakresie spraw archeologicznych
 • prowadzi rejestr i ewidencję zabytków archeologicznych w celu dostarczania aktualnych informacji oraz monitorowania obiektów nieruchomych
 • opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych,
APLIKUJ TERAZ