Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 132864

Warunki pracy

-biuro na III piętrze - brak wind - praca biurowa- narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop - praca poza siedzibą urzędu- wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadza inspekcje statków, kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 • weryfikuje ustaloną głębokość tranzytową na szlakach żeglownych, kontroluje oznakowania szlaku żeglownego,
 • przeprowadza postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
 • przeprowadza sprawy dotyczące postępowań w sprawach wykroczeń w tym postępowania mandatowe
 • prowadzi sprawy administracyjne m.in. w zakresie wydawania zleceń i dyspozycji doraźnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa żeglugi
 • prowadzi rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej ,
 • wydaje dokumenty rejestracyjne oraz bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent oficera w żegludze śródlądowej
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
APLIKUJ TERAZ