Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor nadzoru inwestorskiego w dziale dróg

Gdański Urząd Pracy
Inspektor nadzoru inwestorskiego w dziale dróg
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/8333
OBOWIĄZKI:
Przeprowadzanie objazdów dróg i przeglądów doraźnych dróg, ulic, placów oraz parkingów w zakresie oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników i infrastruktury drogowej. Przeprowadzanie rocznych przeglądów stanu technicznego schodów, określanie potrzeb i opracowywanie planów kwartalnych oraz rocznych remontów bieżących dróg, ulic, placów i parkingów. Przygotowywanie warunków technicznych do opracowania specyfikacji zamówień publicznych dot. zadań prowadzonych przez Dział Dróg, obsługa merytoryczna wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Organizacja i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad realizacją warunków umownych powierzonych do realizacji umów. Zlecanie, nadzorowanie, odbieranie, rozliczanie i odbiór realizowanych robót, udział w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozstrzyganiu przetargów na remonty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, prowadzenie ewidencji: postulatów, wniosków i notatek prasowych. Badanie w terenie zasadności wniosków, postulatów i krytyki prasowej oraz udzielanie odpowiedzi zainteresowanym, opiniowanie i parafowanie umów pod względem ich zgodności z SWZ w postępowaniu przetargowym. Reagowanie na wszelkie stwierdzone lub zgłoszone nieprawidłowości, zniszczenia i awarie występujące w pasie drogowym oraz podejmowanie działań zabezpieczających i naprawczych, przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla ruchu drogowego, wynikającym ze stanu technicznego dróg, przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, p.poż. i OC. Praca biurowo terenowa, przy czym w terenie powyżej 50% czasu pracy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, techniczne


Wymagania inne:

niezbędne: wykształcenie średnie techniczne o specjalności drogowej, co najmniej 6 lat stażu pracy, czteroletnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji na stanowisku kierownika robót drogowych, bądź inspektora nadzoru robót drogowych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej znajomość przepisów: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o Zamówieniach Publicznych, ustawy o Tajemnicy Państwowej i Służbowej, znajomość pakietu Office, czynne prawo jazdy kat. B, umiejętność redagowania pism, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Pożądane: wykształcenie wyższe techniczne o specjalności drogowej, co najmniej 4 lata stażu pracy, ośmioletnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji na stanowisku kierownika robót drogowych, bądź inspektora nadzoru robót drogowych, znajomość programu kosztorysowego: Norma, znajomość topografii miasta, umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 770 - 6 420 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy