Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdyni
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 139292

Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych, kontroli budów, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i wizji lokalnych (praca na wysokości) . Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej. Praca w biurze w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Siedziba znajduje się na I piętrze, brak windy oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i wizji lokalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • uczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym w administracji publicznej w obszarze z zakresu budownictwa: nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, co najmniej w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych, jak również znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • umiejętność syntezy i analitycznego myślenia