Praca w Gdańsku i okolicach: Informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129825

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych- zagrożenie korupcją, - krajowe wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy.

Zakres zadań

 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych Policji w woj. pomorskim,
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN w celu zapewnienia użytkownikom właściwego dostępu do systemów informatycznych,
 • koordynowanie pracy pracowników oraz stopnia wykonania przez nich zadań oraz udzielenie porad technicznych użytkownikom systemów teleinformatycznych policji w zakresie funkcjonowania systemów Policji,
 • zarządzanie systemami telefonii TDM na obszarze działania pomorskiej Policji,
 • tworzenie aplikacji i administrowanie systemami baz danych opartych o silniki MySQL, POSTGRES, ORACLE w tym:rejestracji korespondencji, taryfikacji oraz cyfrowej dokumentacji sieci,
 • tworzenie i nadzór nad stosowaniem polityk bezpieczeństwa zapewniających interoperacyjność eksploatowanych systemów,
 • opracowywanie założeń do SIWZ oraz udział w pracach komisji przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dot. wymaganych parametrów technicznych i jakościowych celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienie dostawcy zamówienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie elektroniczne, telekomunikacyjne, teleinformatyczne, informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1 roku w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki.
 • asertywność, umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów, umiejętność kierowania zespołem
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.
APLIKUJ TERAZ