Praca w Gdańsku i okolicach: Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72397

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii sprawy związane z projektami technologii wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych, z projektami robót geologicznych i hydrogeologicznych, z dokumentacjami geologiczno – inżynierskimi, dokumentacjami geotechnicznymi oraz z projektami wzmocnienia podłoża
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na roboty budowlane
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie technologii wykonywania robót na etapie realizacji inwestycji oraz diagnostyki stanu nawierzchni na etapie eksploatacji dróg
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii, monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii, monitorowania wykonywania robót geologicznych przez Wykonawców w ramach opracowywania dokumentacji projektowych
 • Współpracuje z biurami projektowymi oraz doradcami – opiniodawcami w zakresie technologii wykonywania robót
 • Opiniuje i uzgadnia – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe, dotyczące dróg krajowych w zakresie technologii wykonywania robót zawartych w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni
 • przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ