Praca w Gdańsku i okolicach: Główny specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 133124

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje proces inwestycyjny dla poszczególnych zadań w zakresie robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, w celu zapewnienia właściwego wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU)”
 • monitoruje przebieg realizacji robót oraz bierze udział w rozliczaniu i przygotowaniu planów finansowych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego związanego z budową falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU)
 • przygotowuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i projektów umów oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej, w tym w badaniu i ocenie złożonych ofert w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • ocenia projekt budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU) pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym uzgodnień, decyzji administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo lub budownictwo wodne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze (przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego
 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego
 • Znajomość przepisów prawa wodnego i prawa ochrony środowiska
 • Kursy i szkolenia z zakresu PZP oraz warunków kontraktowych
 • Uprawnienia budowlane
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komuniakacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie inżynierii wodnej
 • Kursy i szkolenia z zakresu inżynierii wodnej
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i kpa
 • Umiejętność pracy z programami do kosztorysowania i tworzenia harmonogramów
 • Zaawansowana znajomośc języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)
APLIKUJ TERAZ