Praca w Gdańsku i okolicach: Główny specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 129812

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie, - zmienne warunki atmosferyczne


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej (oraz innych niezbędnych analiz, ekspertyz, opracowań), uczestniczy w pracach komisji przetargowej, w tym bada i ocenia złożone oferty dla inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk (FSRU)”, uzyskuje decyzje i uzgadnia niezbędne dokumenty do otrzymania pozwolenia na budowę
 • monitoruje przebieg realizacji umów, postępowań administracyjnych, prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością
 • współdziała z Wydziałem Realizacji Inwestycji oraz Wydziałem Odziaływania Inwestycji na środowisko oraz innymi komórkami Urzędu Morskiego na etapie projektowania i realizacji
 • współpracuje z jednostkami projektowymi w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, przygotowuje i uczestniczy w naradach z Wykonawcami projektów, Przedstawicielami zewnętrznych instytucji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze: przygotowania lub realizacji inwestycji budowlanych
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego i zamówień publicznych
 • Znajomość programu Microsoft Project
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komunikacji
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia/studium podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 • Kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, kosztorysowania
 • Uprawnienia budowlane
 • Zaawansowana znajomośc języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)
 • Znajomość programu AutoCAD
APLIKUJ TERAZ