Praca w Gdańsku i okolicach: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Główny księgowy
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Numer: StPr/21/0107
OBOWIĄZKI:
1. prowadzenie rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (jednostki i budżetu); 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3. dokonywania wstępnej kontroli: a. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych ifinansowych; 4. nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Referatu Finansowo Księgowego; 5. sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz wszelkich innych zestawień danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3. spełnia jeden z poniższych warunków: a. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę wksięgowości(preferowana praktyka w księgowości sfery budżetowej), b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (preferowana praktyka wksięgowości sfery budżetowej), c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; 6. nieposzlakowana opinia.Wymagania dodatkowe: 1. dobra znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązujących w sferze budżetowej tj. m.in. ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, odochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych; 2. zdolność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa; 3. praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych; 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych (m.in. WORD, EXCEL); 5. posiadanie następujących cech: a. komunikatywność i otwartość; b. rzetelność, sumienność, skrupulatność; c. umiejętność dobrej organizacji pracy; d. umiejętność pracy w zespole, e. odporność na stres, f. kreatywność, g. samodzielność.INNE: Warunki zatrudnienia na stanowisku: 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych iszkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze 3 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy posiada powierzchnię ok. 25 m2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychjest wyższy niż 6%. 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej. 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności: a. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji, b. dodatek za wieloletnią pracę, c. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka d. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: wyższy niż 6 %. INFORMACJE DODATKOWE: Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(), zwanej dalej RODO informuje się co następuje: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych(ADO) jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; 2. Inspektorem danych osobowych jest: Mateusz Borowski, mateuszborowski@elitpartner.pl; 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji; 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO; 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane; 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku naruszania przepisów RODO: 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym są przetwarzane; 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji(spełnienie warunków) w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

Miejsce pracy:

Nowy Dwór Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim