Praca w Gdańsku i okolicach: Doktorant

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko

Doktorant
Miejsce pracy: Gdańsk

OPUS 19 „Badania nad epidemiologią alweokokozy na wybranych terenach endemicznych i nieendemicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania profili genetycznych Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych i ludzi.” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  (UMO-2020/37/B/NZ7/03934).


Echinococcus multilocularis to najniebezpieczniejszy pasożyt na Półkuli Północnej. Głównym celem projektu jest zbadanie profili genetycznych u żywicieli ostatecznych tasiemca zarówno dzikich (lisów) jak i domowych (psów) oraz ludzi chorych na alweokokozę w wybranych rejonach Polski, biorąc pod uwagę ich aktualny status epidemiczny. Stypendysta skupi się przede wszystkim na części projektu, która zakłada zbadanie żywicieli ostatecznych i ludzi pod kątem występowania pasożyta. Informacja na temat zróżnicowania genetycznego E. multilocularis uzupełni wiedzę na temat dynamiki transmisji pasożyta i rzuci światło na związek między profilem genetycznym pasożyta i patogenicznością.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Udział w zbieraniu i obróbce materiału badawczego,
 • Izolacja DNA i Identyfikacja molekularna Echinococcus multilocularis w uzyskanych izolatach izolatach: PCR/real-time PCR, sekwencjonowanie DNA,
 • Określanie genotypów Echinococcus multilocularis w próbach dodatnich m.in. z użyciem wybranych markerów mikrosatelitarnych (analiza STR),
 • Analiza statystyczna uzyskanych wyników,
 • Przygotowywanie publikacji opisujących uzyskane wyniki badań,
 • Prezentacja uzyskanych wyników na zebraniach i konferencjach naukowych,
 • Realizacja obowiązków doktoranta wynikających z uczestnictwa w szkole doktorskiej lub studiach doktoranckich.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Posiadania statusu doktoranta (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym), posiadania statusu doktoranta, uczestnika szkoły doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) bądź deklaracji udziału w rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed na rok akademicki 2020/2021 (warunki rekrutacji przedstawione są na stronie https://doktoranci.gumed.edu.pl/56505.html) W tym drugim przypadku podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystę procesu rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed,
 • Posiadania posiada tytułu zawodowego magistra (preferowane nauki biotechnologia, biologia, lub pokrewne) lub perspektywy posiadania go do czasu rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed,
 • Doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie: technik molekularnych PCR/real-time PCR, elektroforeza, izolacja DNA, mile widziana podstawowa wiedza w zakresie sekwencjonowania DNA i analizy STR (lub chęć do szybkiego przyswojenia wiedzy w tym zakresie), oraz gotowości do pracy w terenie,
 • Dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Wysokiej motywacji do pracy naukowej,
 • Kandydat aplikujący na to stanowisko musi spełniać wymogi dla stanowiska doktoranta stypendysty opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków z NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala49_2020-zal1.pdf).
OFERUJEMY:

Stypendium zgodne z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. oraz regulaminem Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, zapewnione przez okres 4 lat wysokości 4500 PLN miesięcznie.

APLIKUJ TERAZ