Praca w Gdańsku i okolicach: Doktorant w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej

Doktorant w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/54R24/WCH
Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu OPUS, UMO-2019/35/B/NZ7/04212, pt. „Syntetyczne analogi opioidowego czynnika wzrostu połączone z pochodnymi glukozaminy jako związki o potencjalnym znaczeniu w terapii celowanej raka trzustki”, kierowanego przez prof. dr hab. Iwonę Inkielewicz-Stępniak.
 
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Przeprowadzanie wybranych doświadczeń in vitro w ramach realizowanej pracy doktorskiej i w/w projektu naukowego (opiekun pracy doktorskiej prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak)
 • Udział w badaniach na modelu zwierzęcym nowotworu trzustki
 • Więcej nt. pracowni: https://informator.gumed.edu.pl/282
 • Realizacja pracy doktorskiej związanej z badaniami wpływu pochodnych opioidowego czynnika wzrostu na komórki raka trzustki w warunkach in vitro, ex vivo oraz na modelu zwierzęcym
 • Analiza i interpretacja wyników badan. Pisanie raportów z realizacji badań
 • Udział w zajęciach prowadzonych w Pierwszej Szkole Doktorskiej GUMed: https://doktoranci.gumed.edu.pl/56505.html
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Ukończone Studia wyższe (biologiczne, medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie B2)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań z użyciem hodowli komórkowych
 • Mile widziane autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej, doniesień konferencyjnych, udział w projektach naukowych lub działalność w kole naukowym
FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej.
Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 
Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.
 
Warunkiem otrzymania stypendium z projektu dla kandydatów z tytułem magistra jest skuteczny udział w rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej. 

OFERUJEMY:
 • Stypendium doktoranckie (4 lata wypłacane w ramach Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed)
 • Dodatkowe stypendium w ramach realizowanego projektu NCN, 1400 zł/msc przez okres dwóch pierwszych lat (w kolejnym okresie w zależności od pozyskanych środków grantowych)
 • Udział w ciekawych projektach
 • Praca w młodym i dynamicznym zespole
 • Praca w zespole międzynarodowym
 • Możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania kompetencji (wyjazdy, szkolenia)
 • Możliwość prezentowania wyników na konferencjach polskich i zagranicznych
 • Atrakcje kulturalne i sportowe
 • Możliwość pobytu w jednostce zagranicznej - Trinity College Dublin, Uniwersytecie Klinicznym w Erlangen