Praca w Gdańsku i okolicach: Doktorant (Stypendysta)

Tytuł projektu: Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka

 

Kierownik Projekt: prof. dr hab. Lidia Wolska

 

Typ konkursu NCN: OPUS

 

Grupa nauk: NZ

Doktorant (Stypendysta)
Miejsce pracy: Gdańsk
P/38R21/DEG
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO
STYPENDYSTA-DOKTORANT II:
 • udział w kampanii pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy pestycydów (LLE, SLE, SPE, QuEChERS),
 • udział w opracowaniu metody oznaczania pestycydów przy użyciu GC-MS/MS oraz walidacji metody,
 • współpraca w zakresie analizy chromatograficznej próbek rzeczywistych,
 • przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu zawodowego magistra chemii/ ochrony środowiska/ pokrewnych,
 • statusu doktoranta - uczestnik studiów doktoranckich/ szkoły doktorskiej,
 • umiejętności laboratoryjnych w zakresie przygotowywania próbek środowiskowych,
 • gotowości do aktywnego uczestnictwa w konferencjach,
 • entuzjazmu i motywacji do pracy naukowej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • osiągnięć naukowych – min. 2 publikacje w czasopiśmie z listy ministerialnej.
 • Mile widziane:
  • doświadczenie zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą,
  • udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych.
 • Ponadto:
  • dobrej znajomości instrumentalnych metod chemii analitycznej.
  • wiedzy i umiejętności w zakresie analizy pestycydów w próbkach środowiskowych.
  • doświadczenia w technikach analitycznych, takich jak chromatografia gazowa i tandemowa spektrometria mas.
FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:


Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski,
 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich,
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta nie może pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki zatrudnienia określa  Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki LINK

 

OFERUJEMY:
 • umowę stypendium na okres 07.2021 - 09.2022,
 • planowane wynagrodzenie: 1000 zł co ms-c.,
 • pracę w młodym dynamicznym zespole,
 • możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności analitycznych.
APLIKUJ TERAZ