Praca w Gdańsku i okolicach: Doktorant (Stypendysta)

Tytuł projektu: Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2020/37/B/NZ8/03823)

 

Kierownik Projektu: dr hab. Anna Hallmann

 

Typ konkursu NCN: Opus 19

 

Grupa nauk: ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

Doktorant (Stypendysta)
Miejsce pracy: Gdańsk
P/37R21/DEG
OPIS PROJEKTU


Projekt ma na celu zbadanie wydajności aromatyzacji androgenów przez bałtyckie małże w modelu środowiskowym i eksperymentalnym. Istotnym aspektem prowadzonych badań będzie dokładne scharakteryzowanie białka małży o właściwościach aromatazy zarówno na poziomie enzymatycznym jak i genetycznym. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza wpływu związków EDs na zmienność transkryptomiczną w różnych tkankach małży metodą RNA-seq. Kolejnym krokiem będzie scharakteryzowanie mikrobiomu obecnego w tkankach małży, w osadach, czy też w wodzie, stosując metody sekwencjonowania metagenomowego (opartego o gen kodujący 16S rRNA) jak również metatranskryptomikę (RNA-seq).

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • planowanie oraz wykonywanie doświadczeń naukowych zleconych przez kierownika projektu oraz wynikających z własnej inicjatywy,
 • analiza uzyskanych danych oraz prezentowanie i komunikowanie wyników,
 • rzetelne oraz bez zwłoki prowadzenie dziennika laboratoryjnego,
 • czynny udział w pisaniu publikacji naukowych,
 • promocja projektu i jego wyników na konferencjach naukowych,
 • czytanie i informowanie o najnowszych publikacjach naukowych,
 • wsparcie administracyjne i badawcze projektu,
 • utrzymanie laboratorium w czystości oraz monitorowanie i niezwłoczne zamawianie środków zużywalnych potrzebnych do wykonywania doświadczeń,
 • ścisła współpraca z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu badawczego,
 • realizacja obowiązków doktoranta wynikających z uczestnictwa w szkole doktorskiej lub studiach doktoranckich.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu magistra w jednej z następujących dziedzin biologia molekularna, biochemia, biotechnologia i pokrewne,
 • posiadania statusu doktoranta (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym), posiadania statusu doktoranta, uczestnika szkoły doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) bądź deklaracji udziału w rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed na rok akademicki 2021/2022 (warunki rekrutacji przedstawione są na stronie https://doktoranci.gumed.edu.pl/56505.html). W tym drugim przypadku podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystę procesu rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed,
 • znajomości pracy w laboratorium doświadczalnym,
 • doświadczenia w zakresie pracy z materiałem genetycznym; izolacja RNA/DNA itp.,
 • płynnej znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • czynnego udziału w życiu naukowym przejawiający się udziałem w konferencjach, seminariach, sympozjach,
 • umiejętności bardzo dobrej współpracy z innymi członkami zespołu badawczego,
 • silnej motywacji do pracy naukowej, umiejętności samodzielnej pracy,
 • zaangażowania, rzetelności, skrupulatności, pracowitości i odpowiedzialności za powierzone prace,
 • wykazywania inicjatywy w planowaniu doświadczeń oraz rozwiązywaniu problemów w pracy naukowej i doświadczalnej,
 • kandydat aplikujący na to stanowisko musi spełniać wymogi dla stanowiska doktoranta stypendysty opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków z NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf).
OFERUJEMY:
 • umowę stypendium na okres 28 miesięcy w wysokości 5000 PLN brutto brutto/miesiąc,
 • okres zatrudnienia: 01.10.2021 – 31.01.2024,
 • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz poznania specyfiki pracy na Uczelni mającej status Uczelni Badawczej,
 • przyjazną atmosferę w zespole.
APLIKUJ TERAZ