Praca w Gdańsku i okolicach: Doktorant / Stypendysta w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Doktorant / Stypendysta w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii
Miejsce pracy: Gdańsk
R/46R24/AB

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu SONATA 18, UMO-2022/47/D/NZ3/02613, pt. „Receptor EBI2 jako nowy target terapii naprawczej mieliny w stwardnieniu rozsianym”, kierowanego przez dr hab. Aleksandrę Rutkowską

Opis projektu dostępny na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/577153-pl.pdf

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • student/doktorant będzie odpowiedzialny za hodowlę komórkową i tkankową, planowanie i realizację eksperymentów, wykonywanie różnych analiz biochemicznych, analizę danych badawczych, wizualizację wyników i komunikację, pisanie publikacji, promocję projektu badawczego na konferencjach naukowych, lekturze artykułów naukowych związanych z projektem badawczym i wielu innych doraźnych zadaniach badawczych.
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z pierwotnymi komórkami mózgowymi takimi jak np. progenitory oligodendrocytów, astrocyty czy mikroglej oraz z organotypowymi skrawkami móżdżku.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • płynna znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury naukowej,
 • silna motywacja do pracy naukowej, pasja do pracy badawczej,
 • silnych umiejętności pracy zespołowej,
 • umiejętność samodzielnej pracy badawczej oraz opracowywania i analizowania wyników, rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace,
 • otwartego umysłu i chęci do nauki i rozwoju kompetencji wiedzy,
 • student (magistrant lub doktorant) następujących dziedzin nauk o życiu: neuronaukę, biologia, biologia molekularna, biotechnologia, biologia komórki, biochemia, biologia medyczna, medycyna i podobne.
OFERUJEMY:
 • umowę stypendium,
 • prace w dynamicznym zespole badawczym,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej.

FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

Stypendysta zostanie zatrudniony zgodnie z dokumentacją dostępną w ogłoszeniu o konkursie SONATA 18 - https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.