Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138386

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w laboratorium, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po jednym stopniu, stanowisko pracy znajduje się na I i II piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • wykonuje badania od przyjęcia próbki do uzyskania wyniku,
 • wykonuje badania próbek kontrolnych w ramach potwierdzenia ważności wyników,
 • sporządza dokumentację badawczą,
 • współuczestniczy w walidacji i weryfikacji metod badawczych,
 • monitoruje czynności metrologiczne, niezwłocznie reaguje w ramach swoich upoważnień lub zgłasza anomalie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu nauk biologicznych lub chemicznych,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • znajomość dokumentów odniesienia z danego zakresu odpowiedzialności,
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego,
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych i obliczeń wyników,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025