Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie: umowa na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych w obszarze zdrowia publicznego,
 • tytułu magistra nauki o zdrowiu lub równoważnego,
 • mile widziany kandydat, w trakcie studiów doktoranckich lub w trakcie przewodu doktorskiego,
 • znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • znajomości języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów,
 • doświadczenia w publikacji artykułów naukowych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) LUB dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF LUB co najmniej jednego zarejestrowanego zgłoszenia patentowego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.
 • podzielania wizji i celów rozwoju jednostki – Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, sformułowanych na stronie: https://informator.gumed.edu.pl/21p
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ