Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Radiologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowiska

Asystent w Zakładzie Radiologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/1621/AB

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

niepełny wymiar czasu pracy (2x 0,6 etatu)

zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • współudział w opracowywaniu programów zajęć,
 • współudział w organizacji procesu dydaktycznego,
 • współudział w organizacji konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu zawodowego lekarza, nauk medycznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • posiadania doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu radiologii (co najmniej 3 lata) oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ