Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/3321/AB

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie badań naukowych,
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe,
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
 • doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • współudział w opracowywaniu programów zajęć,
 • współudział w organizacji procesu dydaktycznego,
 • współudział w organizacji konferencji i seminariów naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych,
 • preferowana specjalizacja z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej, protozoologii, helmintologii, akaroentomologii lub analityki medycznej,
 • gotowości do uzyskania stopnia doktora,
 • posiadania doświadczenia zawodowego lub predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej,
 • znajomości technik molekularnych i gotowości do rozwoju umiejętności w tym zakresie,
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • czynnego prawa jazdy kat. B,
 • gotowości do pracy w terenie (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),
 • biegłej obsługi programu Office i znajomości pakietów statystycznych (np. programu Statistica lub innych programów do działań statystycznych),
 • doświadczenia w publikacji artykułów naukowych,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ