Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Asystent w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
Miejsce pracy: Gdańsk
33/22

grupa pracowników badawczo-dydaktyczna

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie: umowa na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach
OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej.
WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
 • ukończone studia magisterskie na kierunku: biologia, biotechnologia, analityka medyczna lub lekarz medycyny,
 • doświadczenie w zakresie badań mikrobiologicznych (głównie bakteriologia i wirusologia),
 • dobra znajomość technik biologii molekularnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym, w zakresie mikrobiologii.
OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:
 • posiadanie dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ