Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/5524/WCH

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy (3 stanowiska x 1.0 etat)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim, biologicznym lub biotechnologicznym,
 • posiadanie wiedzy z zakresu anatomii i neurobiologii,
 • predyspozycje do pracy zespołowej,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • biegła znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

DODATKOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATA:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony (2 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.