Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Histologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6721/AB

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • tytułu magistra lub równoważnego,
 • wykształcenia z dziedziny biologii lub analityki medycznej,
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie technik biologii molekularnej,
 • posiadania aktualnej zgody na prowadzenie doświadczeń ze zwierzętami laboratoryjnymi,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć z histologii i cytofizjologii ze studentami w języku polskim i angielskim,
 • predyspozycji do pracy badawczo-dydaktycznej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ