Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie: umowa na czas określony (12 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych w obszarze: farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii żywności lub pokrewne,
 • tytułu magistra lub równoważnego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • gotowości do realizacji i ewentualnego doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych w obszarze bromatologii, żywności, analityki żywności, dietetyki,
 • gotowości do prowadzenia badań naukowych,
 • znajomości i ewentualnego doświadczenia w badaniach jakościowych lub ilościowych (w szczególności w analizie żywności),
 • znajomości technik analitycznych (w szczególności HPLC lub GC),
 • skrupulatności, wnikliwości, analitycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności i dokładności przy realizacji powierzonych zadań,
 • gotowości do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym w Katedrze i Zakładzie Bromatologii,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) LUB dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF LUB co najmniej jednego zarejestrowanego zgłoszenia patentowego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ