Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Rumia
Numer: StPr/21/0098
OBOWIĄZKI:
1. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi,2. wspieranie aktywności społecznej rodzin,3. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,4. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,5. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,6. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 11. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,13. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,14. opracowywanie bilansu potrzeb oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,15. współpraca z organizacjami samopomocowymi, prowadzenie banku informacji o potrzebach i możliwościach,16. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, organizowanie akcji darowizn, kwest, wystąpień itp.17. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,18. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,19. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego20. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą,21. regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem,22. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,23. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,24. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,25. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,26. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,27. podejmowanie działań w kierunku ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z pomocy społecznej,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

a) Wykształcenie: wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, b) lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.Staż pracy mile widziany 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy,2. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,3. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność.

Miejsce pracy:

Rumia


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie